Tu jesteś:  


  Zadaniem Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie szczepów drobnoustrojów.  Bakterie, drożdże i grzyby strzępkowe, w ramach prac prowadzonych w Kolekcji, są izolowane z różnych środowisk naturalnych i przemysłowych, a następnie po identyfikacji i wstępnej charakterystyce gromadzone i przechowywane w stanie zapewniającym stabilność fizjologiczną, biotechnologiczną i genetyczną. Zasadniczym etapem prac jest identyfikacja mikroorganizmów prowadzona  metodami klasycznymi z zastosowaniem odpowiednich pożywek namnażających selektywnych. Przechowywanie tak różnych grup drobnoustrojów, jak wchodzące w skład Kolekcji IBPRS wymaga dobrania takich metod przechowywania, które gwarantują wysoką przeżywalność przy jednoczesnym zachowaniu stabilności genetycznej oraz stabilności cech biotechnologicznych szczepów. Z uwagi na bezpieczeństwo szczepów należy je przechowywać w kilku równoległych formach.

 

   Drobnoustroje przechowywane są w Kolekcji w stanie zliofilizowanym, stanie głębokiego zamrożenia w –80oC, (w ciekłym azocie w temp. –196oC lub jego parach –150oC). Metodą tą przechowywane są szczepy drożdży, bakterii i grzybów  strzępkowych. Część szczepów, zwłaszcza dotyczy to grzybów strzępkowych, przechowywana jest na skosach agarowych pod warstwą oleju.

 

   Prowadzone są prace selekcyjne nad doskonaleniem cech użytkowych wybranych szczepów przemysłowych. Jednym  z zadań jest przyjmowanie do depozytu szczepów drobnoustrojów podlegających procesowi patentowania. Zasoby kolekcji liczące obecnie kilka tysięcy szczepów są stale powiększane, tak, aby zaspokoić potrzeby przemysłu, głownie w projektach z małymi  i średnimi polskimi przedsiębiorstwami. Zwiększanie zasobów Kolekcji jest też spowodowane zastosowaniem odpowiednich, kwalifikowanych szczepów drobnoustrojów w pracach  naukowo-badawczych. W badaniach bezpieczeństwa żywności wykorzystywane są także szczepy tzw. wskaźnikowe lub odniesienia., które także gromadzone są i przechowywane w kolekcji.

 

   Istniejąca od 1950 roku Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS (o symbolu KKP IBPRS) z uwagi na zakres i liczbę przechowywanych szczepów jest jedynym, unikatowym miejscem tego typu na terenie Polski. Zasoby kolekcji są stale powiększane poprzez izolację mikroorganizmów z naturalnych ekosystemów (rolnictwo ekologiczne) i tradycyjnie prowadzonych technologii produkcji żywności (piekarstwo, mleczarstwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, winiarstwo), a także poprzez wymianę z innymi kolekcjami kultur.  Rodzaj dobieranych do Kolekcji drobnoustrojów determinowany jest przez aktualne kierunki rozwoju tych obszarów oraz prace naukowo-badawcze na ich potrzeby.

 

 

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych należy do organizacji międzynarodowych:

 

  • OECD – Organization for Economic Cooperation and  Development
  • WFCC – World Federation for Culture Collections. Od grudnia 2000 roku Kolekcja IBPRS posiada status Międzynarodowego Organu Depozytowego  (jeden z 20 w świecie), w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu dla celów procedury patentowej, nadany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization; (http://www.wfcc.info/)
  • ECCO – European Culture Collections’ Organization – członek od 1992 roku; Od momentu przystąpienia do Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur, kurator Kolekcji systematycznie bierze udział w pracach ECCO, promując dorobek Kolekcji. (http://www.eccosite.org/)
  • WIPO – World Intellectual Property Organization
  • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych zarejestrowana jest również w:
  • Światowym Centrum Informacyjnym o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms) jako IAFB 212 (Institute of Agriculture and Food Biotechnology)
  • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych pełni rolę punktu kontaktowego, upowszechniając w Polsce standardy przyjęte przez naukową społeczność europejską w zakresie prowadzenia kolekcji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem http://www.ibprs.pl/bazy/kkp/

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.